Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

Economia

La comptabilitat de la Fundació Casa Asil Parroquial de La Immaculada s’ajusta al que disposa el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions privades (DOGC 5288 de 31.12.2008), i es porta seguint els principis comptables obligatoris, és a dir: principi d’entitat en funcionament, principi de meritació, principi d’uniformitat, principi de prudència, principi de no compensació i principi d'importància relativa.

Tot i no estar-ne legalment obligats, cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes a través de AUREN.

Publiquem les nostres dades perquè creiem en la transparència i rendició de comptes com a eina imprescindible, per comunicar com gestionem els fons de la Fundació. La transparència genera confiança i seguretat, mostra professionalitat i respecte vers la feina i la gestió de l’entitat.