Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

La representació, la direcció i l'administració de la Fundació correspon al Patronat que, en l'actualitat està integrat per:

PATRONAT

PRESIDENT Mn. David Abadías Aurín
VICEPRESIDENTA Sra. Montserrat Alsina Cuscó
INTERVENTOR Sr. Jordi Bertran Curcó
TRESORERA Sra. Roser Vila Sierra
SECRETÀRIA Sra. Ana Isabel Vilà Saiz
VOCALS Sr. Francisco Javier Prat Viñeta
Sr. Joan Arnulf Santos Cabal
Sra. Ana Ezquerro Jaurrieta
Sr. Manel Xicota Climent