Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

La representació, la direcció i l'administració de la Fundació correspon al Patronat que, en l'actualitat està integrat per:

PATRONAT

PRESIDENT Mn. David Abadías Aurín
VICEPRESIDENTA Sra. Montserrat Alsina Cuscó
INTERVENTOR Sr. Jordi Bertran Curcó
TRESORERA Sra. Roser Vila Sierra
SECRETÀRIA Sra. Ana Isabel Vilà Saiz
VOCALS Sra. Ana Ezquerro Jaurrrieta
Sr. Guillem Farràs Vidal
Sr. Manel Xicota Climent