Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

La representació, la direcció i l'administració de la Fundació correspon al Patronat que, en l'actualitat està integrat per:

PATRONAT

PRESIDENT Mn. David Abadías Aurín
VICEPRESIDENT Sr. Salvador Rovirosa Olivé
INTERVENTOR Sr. Joan Arnulf Santos Cabal
TRESORERA Sra. Roser Vila Sierra
SECRETÀRIA Sra. Ana Isabel Vilà Saiz
VOCALS

Sr. Francisco Javier Prat Viñeta
Sr. Jordi Bertran Curcó
Sra. Montserrat Alsina Cuscó